x
Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta navigera på webbplatsen godkänner du denna användning. Läs vår policy för cookies.OK
 • Dataskyddsbeskrivning - i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR

  1. Registrator
  Wasa Wellness Ab
  Kontaktuppgifter: Alskatvägen 1091 65760 Iskmo Besöksadress: Långviksgatan 13 Vasa Kontaktuppgifter i ärenden angående registret
  Wasa Wellness / Carina Granö-Träskelin Alskatvägen 1091 65760 Iskmo Tfn: +358-(0)40 153 2003 E:post: info@wasawellness.fi

  2. De registrerade Wasa Wellness kunder, potentiella kunder samt hyresgäster
  3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  • Personuppgifter behandlas baserade på den registrerade kundrelationen - hyresförhållande
  • Personuppgifter behandlas på grundval av samtycke ( en potentiell lista som samlats in på mässor eller på formulär efterfrågat godkännande om lov till marknadsföring som tex vårt nyhetsbrev) Personuppgifternas och registrets användningsändamål:
  Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande:
  • hantering av kundrelationer
  • att tala om och marknadsföra våra tjänster
  4. Registrets datainnehåll
  Kundregistret innehåller följande information: För hyresgäster: namn, adress,e-post,tfn samt FO-nummer För kunder: namn, adress, e-post samt tfn i vissa fall
  5. Den registrerades rättigheter
  Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen: info@wasawellness.fi Kontrollrätt Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats. Rätt till korrigering av information Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne. Invändningsrätt Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning. Förbud mot direkt marknadsföring Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring. Rätt till radering Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.
  Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut. Återkallande av samtycke Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke. Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras. Rätt att överklaga Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning. Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
  6. Regelmässiga uppgiftskällor
  Kundinformation fås i regel:
  • tex. från kunden själv när kundförhållandet - hyresförhållandet skapas
  • tex. från kunden själv via ett nätformulär eller listor som finns under evenemang som tex öppet hus mässor och dyl.
  7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter 
  Vi har försäkrat oss om att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddsbestämmelserna. Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer:
  • MailChimp
  • Google Analytics
  • Slotti
  • Gifti
  • Bumateam 

  8. Behandlingens varaktighet
  • Personuppgifter behandlas i huvudsak så länge som kundrelationen - hyresavtalet består.
  • En på marknadsföringslistan registrerad kan förbjuda direktmarknadsföring direkt via länken i de e-postmeddelanden vi skickar.
  9. Personuppgifternas behandlare Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.
  10. Överföring av personuppgifter utanför EU
  Personuppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  11. Automatiserat beslutsfattande och profilering Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Wasa Wellness  |  Långviksgatan 13, 65100 Vasa  |  Tel. 040 153 2003  |  e-mail: info@wasawellness.fi  |  www.wasawellness.fi

Top